Black And White Rakia Design Studio Logo (300 × 80 px)